Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Comrat
17.05.2019, ora:13.00
or. Comrat, str. Lenin 233, restaurantul ,,Atlantida”
Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Chișinău
31.05.2019, ora:09:00
mun. Chișinău, Palatului Republicii, str. Maria Cibotari, 16

Prima pagină  »  Noutați
În atenția persoanelor care intenționează să înregistreze contractul privind efectuarea stagiului profesional în avocatură
26.10.2018

Stimate/ă domn/doamnă

Uniunea Avocaților din Republica Moldova consideră necesar să vină cu acest mesaj pentru a concretiza unele chestiuni ce țin de prezentarea dosarului pentru înregistrarea contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură.

În acest context vă reamintim că art. 19 al Legii nr. 1260‑XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede durata stagiului, condițiile efectuării stagiului, drepturile și obligațiile avocatului stagiar și ale avocatului îndrumător ș.a.

Statutul profesiei de avocat vine cu concretizări și detalii ce țin de prezentarea dosarului, după cum urmează:

… [ Articolul 24. Stagiul profesional

(1) După admiterea la stagiul profesional, avocatul stagiar prezintă Consiliului Uniunii Avocaţilor pentru înregistrare contractul încheiat cu avocatul îndrumător, precum şi bonul care confirmă achitarea taxei pentru efectuarea stagiului profesional.

(2) Stagiul de pregătire profesională are durata de 18 luni şi este obligatoriu în cazurile prevăzute de Lege.

(3) Stagiul profesional se suspendă pe timpul serviciului militar, în caz de absenţă motivată a avocatului stagiar ori în caz de încetare a îndrumării profesionale fără vina acestuia. Perioada de stagiu efectuată anterior se include în durata stagiului profesional, dacă nu a depăşit 18 luni din ziua întreruperii acestuia.

(4) Stagiul se suspendă în cazul în care avocatul stagiar ocupă o funcţie incompatibilă cu profesia de avocat.

(5) Suspendarea stagiului profesional se constată de către Consiliul Uniunii Avocaţilor, care se pronunţă asupra împrejurărilor ce justifică durata suspendării şi extinderea perioadei de stagiu efectuat anterior suspendării.

(6) Stagiul poate fi întrerupt înainte de termen la cererea avocatului stagiar ori din iniţiativa Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova în cazurile prevăzute de Lege şi în baza Hotărîrii Comisiei pentru etică şi disciplină a Uniunii Avocaţilor.

(7) După expirarea a 3 ani de la data încheierii stagiului profesional, avocatul stagiar poate participa la examenul de calificare doar cu condiţia executării repetate a stagiului profesional cu o durată minimă de 3 luni.]…

 

Având în vedere cele expuse Uniunea Avocaților din Republica Moldova reiterează că la cererea de înregistrare a contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură se anexează următoarele acte:

 

1.  copia carnetului de muncă (în cazul în care persoana îl deține);

2.  copia buletinului de identitate;

3.  declaraţia (referitor la compatibilitate);

4.  contractul privind efectuarea stagiului profesional în avocatură (3 exemplare);

5. o poză 3*4;

6.  bonul de plată;

7.  certificatul de confirmare a vechimii în profesia de avocat;

8. cofirmarea lipsei datoriilor avocatului îndrumător la contribuțiile de membru a Uniunii Avocaților, se eliberează de contabilitatea Uniunii;

9.  confirmarea spațiului suficient al oficiului avocatului îndrumător (exemplu: copia contractului de locațiune/ arendă/ vânzare-cumpărare etc.), cu indicarea în mod obligatoriu a mărimii suprafeței spațiului;

10. cofirmarea lipsei sancțiunilor disciplinare a avocatului îndrumător, se eliberează de Comisia pentru Etică și Disciplină;

11. Dovada înregistrării formei de organizare a activităţii de avocat a avocatului îndrumător (Extras din Registrul cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați);

Pentru înregistrarea contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură de către Consiliul Uniunii Avocaţilor urmează ca  dosarul (complet) să fie depus la sediul Uniunii Avocaților din Republica Moldova cu cel puțin 15 zile de la data ședinței Consiliul Uniunii Avocaţilor, în scopul respectării prevederilor art. 38, alin. (4) al Legii nr. 1260‑XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură.

În eventualitatea în care dosarele vor fi depuse fără actele specificate mai sus, acestea nu vor fi recepționate de Uniunea Avocaților din Republica Moldova.

Lipsa unui document va constitui temei de refuz al recepționării dosarului solicitantului.

Dosarele depuse peste termenul menționat supra vor fi recepționate, dar vor fi incluse în ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Uniunii Avocaților.

 

Modelele actelor sunt publicate pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaților ( a se vedeahttp://uam.md/index.php?pag=news&id=916&rid=1799&l=ro