Prima pagină  »  Noutați
Anunț cu privire la suplinirea funcției vacante de Specialist în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.
26.12.2018

Scopul general al funcției: Dezvoltă și pune în aplicare politici și proceduri stabilite în domeniul prevenirii și combaterii actelor de spălarea banilor și a finanțării terorismului, prin intermediul activităților de comunicare și educație în rândurile avocaților, în calitate de entități raportoare, precum și prin desfășurarea de activități ce țin de asistenta și evaluare a riscurilor din perspectiva legislației aplicabile in domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Tip de angajare: pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile de participare la concurs:

§  deţine cetăţenia Republicii Moldova;

§  posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

§  are capacitate deplină de exerciţiu;

§  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

§  este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii;

§  are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;

§  în ultimii 3 ani, nu a fost destituită din funcţie conform art. 86 alin.(1) lit. a), d), e), g) - k), o) - r) din Codul Muncii;

§  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

§  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

§  Studii: superioare de licență sau echivalente, în domeniul juridic.

§  Experiență profesională: minim 5 ani experiență în domeniul juridic, cunoștințe în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, reprezintă un avantaj.

§  Cunoștințe:

-        Cunoașterea legislației în domeniu (Legea nr. 308 din  22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului)

-        Cunoașterea unei limbi străine - reprezintă un avantaj.

§  Abilități: abilități de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, abilități avansate de comunicare și prezentare; bune abilități de planificare și organizare; abilități avansate de a elabora, justifica, urmări și actualiza procedurile interne; integritate și etică profesională.

Sarcinile de bază ale funcției:

1.  Este responsabil de elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea politicilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, a procedurilor, a standardelor sau instrucțiunilor de lucru, în contextul dispozițiilor art. 13 și 15 al Legii nr. 308 din  22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv conform recomandărilor și actelor normative aprobate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, precum și ale organului cu funcții de supraveghere (Uniunea Avocaților din Republica Moldova);

2.  Acordă consultanță cu privire la politicile, procesele și principiile de prevenire și combatere a spălării banilor, tuturor funcțiunilor interne, în particular pentru avocații care cad sub incidența dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 308 din  22.12.2017;

3.  Realizează activitățile de colectare a informațiilor de la avocați, în calitate de entități raportoare, în vederea depunerii la organul de supraveghere a rapoartelor prevăzute de legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor;

4.  Întocmește din numele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, informații ce se depun la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în cazul în care, pe parcursul controalelor pe care le efectuează la entitățile raportoare (avocați) sau în oricare alt mod, descoperă fapte care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului, conform unor proceduri și criterii elaborate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în comun cu organele cu funcții de supraveghere;

5.  Colectează informațiile necesare și întocmește răspunsurile la cererile Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la datele și documentele solicitate conform legii;

6.  Creează și dezvoltă programe de cursuri de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor; realizează materialul de curs, organizează sesiunile de curs prin intermediul Centrului de Instruire al Uniunii Avocaților și orice alte activități necesare îndeplinirii cerințelor planului de training în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor;

7.  Dezvoltă strategii adecvate privind comunicarea politicilor și a regulilor de conformitate; organizează campanii de comunicare în rândurile avocaților privind activitatea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;

8.  Identifică/solicită din proprie inițiativă responsabilități suplimentare atunci când nu este implicat într-un anumit proiect, pentru a oferi sprijin voluntar pentru realizarea unor sarcini potențiale și pentru a folosi orice moment disponibil într-un mod eficient.

Beneficii:

-      Pachet salarial atractiv;

-      Pachet social deplin;

-      Oportunitatea de a lucra alături de o echipa tânără și dinamică;   

-      Program de muncă: Luni-vineri, între orele 8.00-17.00, pauza de prânz de la 12.00-13.00.

Persoanele interesate sunt invitate să depună până la data de 18 ianuarie 2019, ora 16.00, următoarele acte:

a.      copia buletinului de identitate;

b.      copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

c.      copia carnetului de muncă;

d.      cazierul judiciar;

e.      certificatul medical;

f.        cererea de participare la concurs;

g.      CV-ul în limba română.

* Copiile documentelor nominalizate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.

** Cazierul juridic şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost desemnat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului (ordinului) de numire.

*** Prin depunerea documentelor, candidatul consimte implicit verificarea de către Uniunea Avocaților a datelor prezentate.

Modalitatea de depunere a documentelor: Prin poştă sau personal, la adresa: str. București, 46, MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Acte normative în domeniul de specialitate: 

§  DIRECTIVA (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;

§  Recomandările FATF - Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

§  Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

§  Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr.18 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidenta Legii nr.308 din 22.12.2017;

§  Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr.16 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului;

§  Ordin nr.15 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor;

§  Alte acte normative specifice domeniului de specialitate. 

Notă: Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi la interviu.

Pentru mai multe detalii, rugăm să ne contactați la adresa de e-mail a Uniunii Avocaților: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com sau prin telefon, la numărul: (+373 22) 226-152.