Prima pagină  »  Noutați
Anunț cu privire la suplinirea funcției vacante de Consilier juridic.
27.12.2018

Scopul general al funcției: Contribuie la realizarea sarcinilor în domeniul coordonării, monitorizării și asigurării procesului de reprezentare în instanțele judecătorești naționale, în care este parte: Uniunea (UARM), Consiliul și/sau Comisiile Uniunii Avocaților, asigură și contribuie la expertiza documentelor cu caracter normativ înaintate spre examinare și pregătește avize asupra lor, contribuie la efectuarea cercetărilor și a analizei pentru elaborarea opiniilor (avizelor) din numele Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

Tip de angajare: pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită din funcţie conform art. 86 alin.(1) lit. a), d), e), g) - k), o) - r) din Codul Muncii;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii: superioare de licență sau echivalente, în domeniul juridic.
 • Experiență profesională: minim 5 ani experiență în domeniul juridic.
 • Cunoștințe:
 • Cunoașterea legislației în domeniu;
 • Cunoașterea unei limbi străine - reprezintă un avantaj.
 • Abilități: abilități de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, abilități avansate de comunicare și prezentare; bune abilități de planificare și organizare; abilități avansate de a elabora, justifica, urmări și actualiza procedurile interne; integritate și etică profesională.

Sarcinile de bază ale funcției:

 1. Reprezintă interesele Uniunii Avocaților în instanțele de judecată naționale, inclusiv în litigiile în care Consiliul și/sau Comisiile UARM sânt parte a procesului;
 2. Elaborează opinii asupra proiectelor de acte normative pe domeniile de competență ale Uniunii Avocaților din Republica Moldova;
 3. Examinează demersurile autorităților, persoanelor juridice, petițiilor cetățenilor adresate Uniunii Avocaților din Republica Moldova.
 4. Coordonează procesul de elaborare a proiectelor de acte normative interne necesare pentru eficientizarea activității Uniunii Avocaților și a organelor profesiei (Consiliul, Comisiile, Centrul de Instruire al UARM);
 5. Elaborează proiecte de acte normative de complexitate medie în domeniul drepturilor omului, profesiei de avocat și celor conexe justiției;
 6. Participă în grupuri de lucru pentru elaborarea proiectelor de acte normative, inclusiv la definitivarea proiectelor elaborate de către subiecții cu drept de inițiativă legislativă, la toate etapele creației normative;
 7. Acordă asistență metodologică organelor profesiei UARM, la elaborarea proiectelor actelor de reglementare internă și în procesul întocmirii răspunsurilor la petiții și/sau demersuri;
 8. Identifică/solicită din proprie inițiativă responsabilități suplimentare atunci când nu este implicat într-un anumit proiect, pentru a oferi sprijin voluntar pentru realizarea unor sarcini potențiale și pentru a folosi orice moment disponibil într-un mod eficient.

Beneficii:

 • Pachet salarial atractiv;
 • Pachet social deplin;
 • Oportunitatea de a lucra alături de o echipa tânără și dinamică;   
 • Program de muncă: Luni-vineri, între orele 8.00-17.00, pauza de prânz de la 12.00-13.00.

Persoanele interesate sunt invitate să depună până la data de 18 ianuarie 2019, ora 16.00, următoarele acte:

 1. copia buletinului de identitate;
 2. copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 3. copia carnetului de muncă;
 4. cazierul judiciar;
 5. certificatul medical;
 6. cererea de participare la concurs;
 7. CV-ul în limba română.

* Copiile documentelor nominalizate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.

** Cazierul juridic şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost desemnat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului (ordinului) de numire.

*** Prin depunerea documentelor, candidatul consimte implicit verificarea de către Uniunea Avocaților a datelor prezentate.

Modalitatea de depunere a documentelor: Prin poştă sau personal, la adresa: str. București, 46, MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Acte normative în domeniul de specialitate: 

 • Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;
 • Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017;
 • Codul administrativ al RM, în vigoare din 1 aprilie 2019;
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova;
 • Codul civil al Republicii Moldova;
 • Codul muncii al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
 • Legea privind accesul la informație nr.982-XIV din 11.05.2000;
 • Alte acte normative specifice domeniului de specialitate. 

Notă: Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi la interviu.

Pentru mai multe detalii, rugăm să ne contactați la adresa de e-mail a Uniunii Avocaților: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com sau prin telefon, la numărul: (+373 22) 226-152.