Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților și avocaților stagiari!!!
20.02.2019

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

La 15 ianuarie 2019 prin hotărârea nr. 5/1 Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat Ghidul pentru sesizarea inspecției Judiciare.

Este de menționat că potrivit Ghidului, sesizarea privind faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecători poate fi înaintată de:

  1. persoana ale cărei drepturi au fost încălcate ca urmare a faptei comise de judecător sau o altă persoană care poate invoca un interes legitim;

  2. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;

  3. Colegiul de evaluare a performanțelor, în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (4) al Legii nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor;

  4. Inspecția judiciară, prin autosesizare în urma controalelor efectuate în condițiile prevăzute de art. 7 2 al Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, precum și în cazul recepționării raportului privind rezultatele evaluării integrității instituționale, întocmit de către Centrul Național Anticorupție.

Capitolul 4. Obiectul Sesizării prevede că constituie abatere disciplinară:

a) nerespectarea intenționată sau din neglijență gravă a îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul știe sau trebuia să știe că există una dintre circumstanțele prevăzute de lege pentru abținerea sa, precum și formularea de declarații repetate şi nejustificate de abținere în aceeași cauză, care are ca efect tergiversarea examinării cauzei;

b) adoptarea unei hotărâri judecătorești prin care, intenționat sau din neglijență gravă, au fost încălcate drepturile şi libertățile fundamentale ale persoanelor fizice sau juridice, garantate de Constituția Republicii Moldova şi de tratatele internaționale privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte;

c) acțiunile judecătorului în procesul de înfăptuire a justiției care fac dovada incompetenței profesionale grave şi evidente, dacă aceasta a afectat în mod direct drepturile participanților la proces sau ale altor persoane;

d) imixtiunea în activitatea de înfăptuire a justiției de către un alt judecător, etc.

La Capitolul 5 Forma Sesizării se menționează că sesizările în conținutul lor trebuie  să se refere clar și concret la aspectele pe care le consideră că se impun a fi făcute cunoscute Consiliului Superior al Magistraturii.

De asemenea, sesizările trebuie să respecte, în modul de adresare, drepturile și libertăților celorlalte persoane, să nu conțină expresii insultătoare, jignitoare etc. Sesizările trebuie, în mod obligatoriu, să conțină datele de identificare ale persoanei care o formulează (nume, prenume, adresa completă etc.), semnătura acesteia. Datele de identificare ale persoanei (nume, prenume, adresa completă) trebuie să fie indicate și în sesizarea exprimată prin e-mail, pe una din adresele de contact ale Consiliului Superior al Magistraturii, cu semnătura digitală respectivă. Potrivit art. 20 din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, sesizarea cu privire la faptele judecătorului care pot constitui abateri disciplinare trebuie să conțină:

a) datele de identitate şi informația de contact ale autorului sesizării;

b) numele judecătorului la care se face referire în sesizare;

c) data și locul unde au fost comise faptele descrise în sesizare;

d) descrierea succintă a faptelor ce ar putea constitui abateri disciplinare;

e) indicarea, după caz, a probelor care confirmă fapta invocată sau indicarea persoanelor care ar putea confirma cele relatate de autorul sesizării, dacă acestea există la momentul depunerii sesizării;

f) data și semnătura autorului sesizării.

În conformitate cu art. 22 alin. (1) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor,  dacă sesizarea nu corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite de art. 20, inspectorul-judecător, în termen de 3 zile lucrătoare din ziua în care i-a fost repartizată sesizarea pentru verificare prealabilă, o restituie autorului cu indicarea neajunsurilor stabilite, printr-o decizie nesusceptibilă de atac și explicarea dreptului de a depune o nouă sesizare.

La Capitolul 6 Cine efectuează verificările sesizărilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt prevăzute etapele procedurii disciplinare.

Competența inspecției judiciare este prevăzută la capitolul 7.

Capitolele 8 și 9 se referă la întocmirea și comunicarea Rezultatelor verificării sesizărilor privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor și contestarea hotărârilor adoptate pe cazul disciplinar.

Contestațiile împotriva deciziilor inspecției judiciare de respingere a sesizării sunt examinate de completele de contestație.

Hotărârile privind respingerea contestațiilor împotriva deciziilor inspecției judiciare de respingere a sesizărilor sunt definitive.

În final Colegiul disciplinar poate constata abaterea disciplinară și poate aplica sancțiuni disciplinare asupra judecătorilor în funcție, judecătorilor demisionați, președinților, vicepreședinților instanțelor judecătorești doar în cazul în care constată că fapta imputată a fost săvârșită cu intenție sau din neglijență gravă.

Noțiunea de neglijență gravă nu se regăsește în Ghidul Consiliului Superior al Magistraturii, lăsând să se înțeleagă ca apreciere dacă fapta imputată a fost săvârșită din neglijență gravă rămâne la discreția Colegiului disciplinar.

Pentru detalii și concretizări atașat găsiți Ghidul pentru sesizarea Inspecției Judiciare.

Cu respect,

Emanoil PLOȘNIȚA

  Președintele Uniunii Avocaților

 

Materiale ataşate