Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Cahul
09.09.2020, ora:14.00
or. Cahul, Bulevardul Victoriei , nr.1, (incinta Restaurantului ,,Lux- Palas”, Terasa de vară)

Prima pagină  »  Noutați
Activitatea pe segmentul justiției potrivit Hotărârii Comisiei pentru Situații Exceptionale a Republicii Moldova, din 18 martie 2020
19.03.2020

În cadrul ședinței de ieri 18 martie curent, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, a adoptat o Hotărâre prin care stabilește măsuri specifice în domeniul justiției în perioada instituirii stării de urgență. Astfel că, pe durata sus menționată, termenele de prescripție și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020.

Totodată, s-a decis și pe următoarele aspecte:

I. Executarea silită

2. Procedurile de executare silită privind:

a) executarea documentelor executorii privind litigiile locative;

b) urmărirea salariului și altor venituri, cu excepția documentelor executorii ce vizează încasarea pensiei alimentare se suspendă de drept.

Calcularea dobânzilor și penalităților în cadrul procedurilor de executare silită pe perioada stării de urgență se suspendă.

3. În restul cazurilor, activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea actelor de dispoziție ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritate fizică ale participanților la executarea silită.

4. Cauze civile, cu excepția celor ce se examinează conform legii în lipsa părților, care au fost amânate pentru pronunțare, ce vizează eliberarea ordonanțelor de protecție, acțiunile privind confiscarea averii nejustificate, încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat, se suspendă de drept.

5. În procesele prevăzute la art. (4), când este posibil, instanțele judecătorești dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin fax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.

6. Pe durata stării de urgență, pentru judecarea proceselor prevăzute la art. (4), instanțele judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi.

7. Amânarea judecării cauzelor prevăzute la art. (4) poate fi dispusă la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19. Când instanța respinge cererea de amânare a judecății în considerarea necesității de a soluționa cauza în contextul instituirii prezentei stări de urgență, va amâna, la cererea părții sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de pledoariei scrise.

8. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele care se suspendă de drept, aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. În cauzele care se suspendă de drept, în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentei hotărâri, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de urgență.

9. După încetarea stării de urgență, judecarea proceselor suspendate de drept conform prezentei hotărâri, se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților.

II. Cauzele penale

10. (1) Activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de instrucție se desfășoară numai cu privire la:

a) cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;

b) actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată;

c) cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.

(2) Procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, indiferent de etapa de examinare, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu excepția celor de la alin.(1) lit. c) apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecată, precum și a următoarelor cauze: cele privind infracțiunile flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri preventive, cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asiguratorii, cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor;

(3) În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură;

(4) Acordul de comunicare în cauzele penale a actelor procedurale prin poștă electronică se prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgență, telefonic indicarea adreselor de poștă electronică pentru comunicarea respectivelor acte;

(5) Termenele de comunicare a actelor de procedură, de depunere și soluționare a plângerilor, altele decât cele reglementate de alin. (1), se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepția celor judecate potrivit prezentului hotărâri, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Fac excepție cele judecate potrivit prezentului hotărâri.

(6) Audierea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la locul de deținere sau în spații corespunzătoare stării de urgență, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate .

(7) Pe durata stării de urgență, în cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit prezentei hotărâri, prescripția răspunderii penale se suspendă.

III. Executarea pedepselor

11. În executarea pedepselor și a măsurilor educative neprivative de libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probațiune, primirea vizitelor consilierului de probațiune, precum și obligațiile de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, de a urma activități educaționale, de a frecventa unul sau mai multe programe probaționale, se suspendă pe durata stării de urgență. Pentru situațiile în care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata măsurii educative neprivative de libertate s-a împlinit în timpul stării de urgență, în raportul final se face mențiune despre imposibilitatea obiectivă de executare. Calculul termenului de executare se suspendă pe perioada stării de urgență.

12. În executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, cât și recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar se suspendă.

(2) Pentru persoanele condamnate la pedepse privative de libertate și celor față de care sunt aplicate măsuri preventive privative de libertate se dublează durata și numărul de convorbiri telefonice. În baza cererii deținutului, se permite acordarea întrevederii de scurtă durată prin intermediul sistemelor de teleconferință prin platforme software acceptate de către instituția penitenciară.

(3) Pentru asigurarea securității locurilor de detenție, la necesitate, se vor implica organele de apărare națională, securitate și ordine publică, inclusiv cu acordarea mijloacelor de transport în termeni optimi pentru intervenție promptă, în baza planurilor comune de interacțiune, care urmează a fi perfectate în termen de 72 ore de către subdiviziunile subordonate ale MAI, Ministerul Apărării și MJ.

(4) În perioada carantinei prevăzută la art. 200 alin. (6) din Codul de executare se permite deținerea persoanelor arestate preventiv în izolatoarele IGP sau CNA.

13. Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

14. (1) Autoritățile și instituțiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor sanitar-epidemiologice stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și organelor de conducere ale profesiilor de avocat, notar public, executor judecătoresc, precum și ale celorlalte profesii.

(3) Organele de poliție, după caz, sunt obligați să sprijine îndeplinirea promptă și efectivă a măsurilor prevăzute la alin.(1).

15.  Prestarea serviciilor notariale de către notarii publici, cu excepția cazurilor de urgență majoră se suspendă până la data de 27 martie 2020.

16. Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se triplează.

17.  Pe perioada stării de urgență ministrul justiției poate modifica procedura de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici și ai instituţiilor publice din subordinea Ministerului Justiției.