Prima pagină  »  Noutați
Apel adresat autorităților statului de a înceta imixtiunea în exercitarea profesiei de avocat și identificarea avocaților cu clienții lor sau cauzelor clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcțiilor de avocat!
20.01.2023

În numele Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova, exprimăm profunda îngrijorare, privind activitatea Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), în legătură cu includerea avocaților Aureliu Colenco și Iulian Balan în Lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor conform listei din anexa nr. 1 la Dispoziția Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova (în continuare – CSE) nr. 45 din 31 octombrie 2022, modificată prin Dispoziția CSE nr. 46 din 11 noiembrie 2022, în vederea aplicării măsurilor de precauție sporită privind tranzacțiile prevăzute la pct. 1.3, prin blocarea tranzacțiilor de natură financiară a avocaților, ca urmare a exercitării activității de avocat și a activității de asistență juridică desfășurate în exercitarea profesiei. 

Din răspunsul SIS nr. 20/ C-901/23, din 06.01.2023, se constată că urmare a executării Dispoziției CSE nr. 45, din 31 octombrie 2022, modificată prin Dispoziția CSE nr. 46 din 11 noiembrie 2022, SIS a elaborat lista persoanelor (în continuare - Listă), în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor, […], în vederea aplicării măsurilor de precauție sporită privind tranzacțiile ce nu corespund activității zilnice a clienților dar și abținerii de la efectuarea tranzacțiilor prevăzute la pct. 1.3.. În context, CA „Colenco Aureliu”, a fost inclus în lista menționată, în baza suspiciunilor de asociere cu una din persoanele supuse sancțiunilor, identificate urmare a punerii în aplicare a prevederilor pct. 1.1. lit. a) subpct. ii) și vi) din Dispoziția CSE nr. 45 din 31.10.2022.

Din informația ce se conține în Adresa expediată Uniunii Avocaților din Republica Moldova (în continuare - UARM) de avocatul Iulian Balan, avocat în cadrul Biroului Asociat „Facultatea de drept” USM, se atestă faptul că avocatul Iulian Balan, la fel a fost inclus în Lista persoanelor, în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor, la poziția persoane fizice cu nr. 96, față de care se solicită aplicarea de măsuri de o precauție sporită cu blocarea de facto a oricăror tranzacții de natură financiară (p.1.3; 1.4).

Atragem atenția la faptul că, contrar prevederilor pct. 1.2.; 1.3., din Dispoziția CSE nr. 45 din 31.10.2022, această Listă NU a fost remisă nici UARM, care este autoritate de supraveghere și implicit, nici avocaților, care sunt entități raportoare specificate la art. 4 alin. (1) lit. a), c), g) și i) din Legea nr. 308/2017, pentru a aplica măsuri de precauție sporită. Respectiv, este cert că avocații în exercitarea profesiei, NU SUNT OBLIGAȚI să se abțină de la executarea activităților de acordare a asistenței juridice clienților – persoane fizice și juridice supuse sancțiunilor conform listei din anexa nr. 1 la Dispoziția CSE nr. 45 din 31 octombrie 2022.

Cu toate acestea, din informația de care dispunem, înțelegem că avocații Aureliu Colenco și Iulian Balan au fost incluși de către SIS în Lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor, în vederea aplicării măsurilor de precauție sporită privind tranzacțiile, inclusiv prin blocarea tranzacțiilor financiare legate de asigurarea exercitării profesiei de avocat, anume ca urmare a desfășurării activității de asistență juridică în exercitarea profesiei.

În acest sens, fără a influența în careva mod desfășurarea de către organele competente a activităților privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, atragem atenția autorităților statului și a publicului larg la faptul că într-un Stat de Drept, nici un avocat nu trebuie să fie urmărit și supus restricțiilor și supus aplicării măsurilor de precauție sporită privind tranzacțiile, pentru procedurile de asistare și reprezentare a unui client, chiar dacă acesta este supus sancțiunilor, pentru simpla exprimare a poziției și convingerii juridice profesionale în exercitarea profesiei de avocat.

Aplicarea față de avocați în exercitarea profesiei, a măsurilor de precauție sporită privind tranzacțiile, în sensul Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, pentru exercițiul ordinar al activității profesionale, alimentează neîncrederea avocaților în garanțiile de stat acordate profesiei și diminuează credința cetățeanului în rostul și eficiența instituției avocaturii, în așa mod, fiind subminată independența profesiei de avocat.  

Constituția și Legea garantează oricărei persoane dreptul la apărare, dreptul de a-și alege liber avocatul pentru a fi consultată şi reprezentată de acesta în materie juridică.

Într-un Stat de Drept, Statul asigură accesul la asistența juridică calificată tuturor persoanelor fizice și juridice în condițiile legii, chiar și persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor, a căror interese sunt apărate de avocații Aureliu Colenco și Iulian Balan, iar amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute, se pedepsește prin lege.

Într-un Stat de Drept, avocații nu pot fi sancționați, doar pentru simplul motiv că acordă asistență în exercițiul profesiei persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor, în condițiile în care Constituția și Legea garantează acest drept.    

Conform art. 51 din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, în exercitarea profesiei sale, avocatul este independent şi se supune numai Legii, Statutului profesiei de avocat şi Codului deontologic al avocatului. Avocatul este liber în alegerea poziției sale şi nu este obligat să coordoneze această poziție cu nimeni, în afară de client.

În conformitate cu art. 52 din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, statul asigură respectarea şi protejarea libertăţii în exercitarea profesiei de avocat, fără discriminare şi fără intervenţii nejustificate din partea autorităților sale sau a publicului. Nici o autoritate publică nu poate influența direct sau indirect şi nu poate controla contractul dintre avocat şi client.

Conform paragrafului 16 al Principiilor de Bază ale Rolului Avocatului, adoptate la Congresul al Optulea al Națiunilor Unite despre Prevenirea Crimei şi a Tratamentul Delincvenților, Havana (Cuba), 27 august-7 septembrie 1990, „Guvernele sunt obligate să asigure că avocații (a) sunt capabili să își îndeplinească toate funcțiile profesionale fără intimidare, piedică, hărțuire sau ingerință improprie; (b) pot să călătorească și să se consulte cu clienții în mod liber atât în țara lor, cât și în străinătate; și (c) nu vor fi supuși unor sancțiuni și nici nu vor fi amenințați cu urmărirea penală sau cu sancțiuni administrative, economice sau de altă natură pentru orice acțiune întreprinsă în conformitate cu îndatoririle și reglementările profesionale recunoscute, precum și în conformitate cu standardele și deontologia profesiei de avocat.” În plus, paragraful 18 al Principiilor de Bază ale Rolului Avocatului prevede că „Avocații nu vor fi identificați cu clienții lor sau cauzelor clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcțiilor lor.

Potrivit art. 67 alin. (1) din Codul de procedură penală, apărătorul nu poate fi asimilat de către organele de stat şi persoanele cu funcție de răspundere cu persoana interesele căreia le apără şi cu caracterul cauzei penale care se examinează cu participarea lui.

Îngrijorarea UARM privind includerea Cabinetului Avocatului „Colenco Aureliu” și a avocatului Iulian Balan în Lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor, se întemeiază pe circumstanțele care atestă că Colegii noștri, au încheiate contracte de asistență juridică și nu au alte relații cu persoanele fizice și juridice supuse sancțiunilor, decât relații de avocat – client.

De principiu, includerea avocaților în Lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor conform listei din anexa nr. 1 la Dispoziția CSE nr. 45 din 31 octombrie 2022, în vederea aplicării măsurilor de precauție sporită privind tranzacțiile, ca urmare a exercitării profesiei de avocat și a activității de asistență juridică desfășurate în exercitarea profesiei, constituie o decizie adoptată în mod arbitrar de autoritățile competente, în lipsa cauzelor și condițiilor care să justifice această decizie, care lasă de înțeles că este bazată pe asocierea/identificarea avocaților cu clienții lor sau cauzelor clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcțiilor lor, fapt inadmisibil într-un Stat de Drept și care contravine normelor de drept interne și principiilor internaționale.  

Drept urmare, CEREM autorităților competente ale Statului și în special SIS, să nu încalce drepturile avocaților la exercitarea profesiei, să respecte în toate situațiile fără excepție, normele și principiile enunțate supra, care vizează avocații și profesia de avocat, în special, normele care interzic identificarea avocaților, clienților lor sau cauzelor clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcției de avocat.

În acest sens, SOLICITĂM neadmiterea aplicării în privința avocaților a măsurilor de precauție sporită privind tranzacțiile, în sensul Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, pentru activități desfășurate în procesul exercitării profesiei de avocat, în corespundere cu bunele practici profesionale în materie juridică, în corespundere cu normele materiale şi procedurale şi care rezultă dintr-o conduită profesională şi corectă.

La fel, SOLICITĂM EXCLUDEREA Cabinetului Avocatului „Colenco Aureliu” și a avocatului Iulian Balan din Lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor conform listei din anexa nr. 1 la Dispoziția CSE nr. 45 din 31 octombrie 2022, în vederea aplicării măsurilor de precauție sporită privind tranzacțiile prevăzute la  pct. 1.3., ca urmare a exercitării profesiei de avocat și a activității de asistență juridică desfășurate în exercitarea profesiei. 

De-a lungul anilor mai mulți colaboratori SIS au beneficiat de asistența juridică din partea avocaților. Societatea noastră cunoaște mai multe cazuri de rezonanță, când unii, deja foști colaboratori SIS, inclusiv de rang înalt, au beneficiat de asistența avocaților fiind învinuiți că au comis încălcări a drepturilor omului fiind ghidați de conjunctura politică în care își exercitau obligațiile de serviciu, iar unii din ei au fost condamnați definitiv pentru faptele sale. Cu toate acestea, avocații nu au refuzat acordarea asistenței juridice calificate.  

De aceea, întreaga comunitate a avocaților așteaptă cu atenție și îngrijorare, ca autoritățile Statului să revină la Statul de Drept și să dea curs acestui apel.

 

Cu înaltă considerație,

avocat, dr., Dorin Popescu,

Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova