Prima pagină  »  Noutați
Decizia Comisiei pentru Etică și Disciplină
11.11.2015

În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (7) Legii cu privire la avocatură, Comisia pentru Etică și Disciplină publică decizia sa pe marginea petițiilor avocaților Gujuman Fiodor  - nr. I/185 din 29.09.2015, Rotaru Ilie – nr. I/191 din 01.10.2015,  Vîrlan Ion și Caprovaia Olga – nr. I/192 din 02.10.2015

                                                                                 

                                             

 

 

                                                                  D E C I Z I E

mun. Chișinău                                                                                       09 noiembrie 2015

 

             La data de 29 septembrie 2015 în adresa Comisiei pentru etică şi disciplină a Uniunii  Avocaţilor din Republica Moldova a parvenit plîngerea avocatului Gujuman Fiodor în privinţa avocatului Nicolae Roşca.

            În plîngerea petiţionarului Gujuman Fiodor se invocă faptul că avocatul Nicolaie Roşca este incompatibil cu profesia de avocat, la moment exercită funcţia de Şef al Departamentului Drept Privat a Facultăţii de drept a Universităţii de Stat din Moldova. Funcţia deţinută de către Nicolaie Roşca poartă un caracter de administrare cu resursele umane. Conform Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova, din data de 14 ianuarie 2015, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 10 din aceeaşi dată, personalul de conducere din învăţămîntul superior este format din rector, prorector, decan, şef de departament sau şef de catedră, directorul şcolii doctorale.

            La data de 01 octombrie 2015 în adresa Comisiei pentru etică şi disciplină a Uniunii  Avocaţilor din Republica Moldova a parvenit plîngerea avocatului Rotaru Ilie.

            În plîngerea petiţionarului Rotaru Ilie se invocă, de asemenea faptul că avocatul Nicolaie Roşca deţine funcţie de conducere a uneia din subdiviziunile Universităţii de Stat din Moldova. Solicită petiţionarul Ilie Rotaru ca să fie analizate circumstanţele expuse  şi să dea o apreciere legală referitor la compatibilitatea ori incompatibilitatea lui Nicolaie Roşca în funcţia de membru al Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova.

             La data de 02 octombrie 2015 în adresa Comisiei pentru etică şi disciplină a Uniunii  Avocaţilor din Republica Moldova a parvenit plîngerea avocaţilor Vîrlan Ion şi Caprovaia Olga  în privinţa avocaţilor Roşca Nicolaie şi Lupu Mihail.

            În plîngerea petiţionarilor Vîrlan Ion şi Caprovaia Olga de asemenea se invocă faptul că avocatul deţine o funcţie retribuită – şef de catedră.

            Plîngerile depuse au fost înmînate avocatului vizat – Nicolae Roşca.

            În referinţa depusă, avocatul Nicolae Roşca, informează Comisia că începînd cu data de 15 iunie 2015, prin ordinul Rectorului USM nr. 95, a fost desemnat să exercite interimatul funcţiei de Şef al Departamentului Drept Privat pînă la desfăşurarea concursului de ocupare a acestei funcţii, anterior a exercitat funcţia de şef al Catedrei Dreptul antreprenorialului la aceeaşi instituţie. 

            În cadrul examinării plîngerilor vizate, la data de 05 octombrie 2015 în adresa Rectorului Universităţii de Stat din Moldova a fost expediată o interpelare prin care s-a solicitat informaţia despre funcţiile administrative retribuite deţinute de domnul Nicolae Roşca în cadrul Universităţii de Stat din Moldova.

            Tot la data de 05 octombrie 2015 în adresa Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova a fost expediată o interpelare prin care s-a solicitat prezentarea informaţiei cu privire la faptul dacă funcţiile de – Şef catedră, Prodecan, Decan, Şef departament, Prorector şi Rector ale Universităţilor din Republica Moldova sunt funcţii ştinţifico-didactice sau funcţii administrative.

            La data de 23 octombrie 2015 Universitatea de Stat din Moldova a expediat în adresa Comisiei pentru etică şi disciplină a Uniunii  Avocaţilor din Republica Moldova a parvenit răspunsul la interpelarea din 05.10.2015.

            Conform informaţiei prezentate de către angajator – Universitatea de Stat din Moldova se confirmă faptul că prin ordinul rectorului nr. 95 din 15.06.2015, dl Nicolae Roşca a fost desemnat să asigure interimatul funcţiei de Şef Departament Drept Privat, funcţia de Şef Departament fiind retribuită prin calcularea suplimentară a 50 de ore pentru un an academic. Alte funcţii administrative retribuite dl Nicolae Roşca nu ocupă.

            Se confirmă cu certitudine faptul că funcția de șef Catedră, Șef Departament, este incompatibilă cu activitatea profesiei de avocat, inclusiv și prin faptul aplicării unitare a prevederilor Legii cu privire la avocatură. În cazuri similare, avocații, care deținînd funcții incompatibile cu activitatea profesiei de avocat - identice cu funcția deținută de către avocatul Nicolae Roșca, acționînd cu bună credință în spiritul respectării cu strictețe a Legii cu privire la avocatură, la cererea proprie și-au suspendat activitatea profesiei de avocat (cererea avocatului Bria Feodor – prodecan Facultatea de Drept ULIM din 19.02.2013, Hotărărea Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova din 01 martie 2013 nr. 02 în cauza Bria Feodor; cererea avocatului Marian Gherman – Șef Catedră „Activitate specială de investigații” a Academiei ”Ștefan cel Mare” a MAI; cererea avocatului Elena Belei – prodecan al Facultății de Drept USM, Hotărîrea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat nr. 11 din 29.10.2004 în cauza Belei Elena; Hotărîrea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat în cauza Bantuș Igor – nu a fost admis în profesia de avocat pe motiv că deținea funcția de Șef Catedră).

            În conformitate cu jurisprudenţa CEDO, art. 6 – dreptul la un proces echitabil, ar însemna dreptul petiţionarului de a se bucura de  o audiere publică corectă şi dreptul acestuia de a nu fi discriminat atît în cursul examinării cauzei, precum şi prin actul judecătoresc pronunţat. (Roşca versus Moldova, nr. 6267/02, Beian versus România, nr. 30658/05).

În situația în care prin hotărîrea Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova nu se va constata incompatibilitatea funcției deținute în cadrul USM de către avocatul Nicolae Roşca cu activitatea de avocat și va fi diferită de cele enunțate anterior, avocații care și-au suspendat activitatea în cazuri similare vor fi supuși discriminării în coraport cu avocatul Nicolae Roșca.

În astfel de situaţii CEDO a apreciat că practica judiciară neunitară este contrară principiului siguranţei publice, care este implicită în ansamblul articolelor Convenţiei şi constituie unul din elementele fundamentale ale statului de drept.

            Conform art. 11 al Legii cu privire la avocatură profesia de avocat este incompatibilă cu oricare funcţie retribuită, cu excepţia funcţiilor legate de activitatea ştiinţifică şi didactică, precum şi de activitatea în calitate de arbitru al judecăţii arbitrale.

            Conform art. 13 alin. (1) lit. b) al Legii cu privire la avocatură, activitatea de avocat se suspendă de drept în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări.

            În urma examinării plîngerilor petiţionarilor Gujuman Fiodor, Rotaru Ilie, Vîrlan Ion, Caprovaia Olga în privinţa avocatului Nicolae Roşca s-a stabilit faptul că Nicolae Roşca ocupă o funcţie administrativă retribuită, fapt care este incompatibil cu activitatea de avocat. Starea de incompatibilitate a avocatului Nicoale Roşca cu activitatea de avocat a survenit din momentul numirii lui în funcţia de şef al Catedrei Dreptul antreprenorialului, cu ulterioara numire în funcţie de Şef Departament Drept Privat.

            În pofida faptului că avocatul Nicolae Roşca deţinea funcţie incompatibilă cu activitatea de avocat, activitatea acestuia fiind suspendată de drept, el nu şi-a onorat obligaţia să informeze Consiliul Uniunii Avocaţilor, dar a continuat să activeze fapt prin care a sfidat prevederile Legii cu privire la avocatură, Statutului profesiei de avocat, Codului deontologic.

            Conform p. 5 al Statutului profesiei de avocat, Comisia pentru etică şi disciplină examinează abaterile disciplinare săvîrşite de avocaţii înscrişi în Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat. Fapta săvîrşită de avocat, prin care se încalcă dispoziţiile Legii, ale Statutului profesiei, Codului deontologic, hotărîrile obligatorii ale organelor profesiei de natură să prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului de avocaţi, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Legii. Constituie abatere disciplinară gravă încălcarea dispoziţiilor din Lege şi din prezentul Statut care prevăd expres o astfel de calificare.

            Conform art. 25 alin. (1) lit. b) al Legii cu privire la avocatură, exercitarea profesiei de avocat după suspendarea de drept a activităţii avocatului, constituie abatere disciplinară gravă, care se sancţionează disciplinar în temeiul art. 57 alin. (1) lit. e) a Legii citate.

            Conform Hotărîrii Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova nr. 05 din data de 28 septembrie 2012, a fost dispusă: „A oferi termen de trei luni avocaţilor ce deţin funcţii incompatibile cu profesia de avocat pentru a depune cerere de suspendare a activităţii sau să prezinte ordinul privind eliberarea din funcţia deţinută. În caz contrar după expirarea termenului menţionat, activitatea lor va fi suspendată în mod silit”.

            În pofida faptului că Hotărîrea Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova nr. 05 din data de 28.09.2012 este irevocabilă şi produce efecte juridice, avocatul Nicolae Roşca nu s-a conformat acesteia, dar în mod intenţionat şi conştient admite încălcarea Legii cu privire la avocatură, Statutului Profesiei de Avocat, Codului deontologic.

            Conform art. 59 alin. (1) al Statutului profesiei de avocat, avocaţii răspund disciplinar pentru acţiunile prin care se încalcă prevederile Legii, ale normelor Codului deontologic al avocatului, ale prezentului Statut şi prevederile altor acte normative ce reglementează activitatea avocaturii.

            Conform art. 13 alin. (3), (4), (5)  al Statutului profesiei de avocat, incompatibilităţile prevăzute de Lege se verifică şi se constată de către Consiliul Uniunii Avocaţilor din oficiu. Avocatul devenit incompatibil are obligaţia să anunţe în scris Consiliul Uniunii Avocaţilor; neanunţarea incompatibilităţii constituie o gravă abatere disciplinară care se sancţionează. Continuarea exercitării profesiei după intervenirea cazului de incompatibilitate constituie o faptă de exercitare ilegală a profesiei de avocat.

            Luînd în consideraţie faptul că Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova constată incompatibilitatea cu activitatea de avocat, fiind deja stabilit că funcţia deţinută de către avocatul Nicolae Roşca este incompatibilă cu activitatea de avocat, Comisia pentru etică şi disciplină vă remite materialul acumulat spre soluţionare în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) al Statutului profesiei de avocat.

            În temeiul celor expuse mai sus şi în temeiul art. 13, 15, 48, 59 al Statutului profesiei de avocat, art. art. 3, 11, 13, 25, 56, 57 a Legii cu privire la avocatură, Comisia pentru etică şi disciplină, a

                                                  D E C I S :

 

1.     A transmite prezenta decizie și materialele acumulate pe ______ file  Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova pentru constatarea incompatibilităţii avocatului Nicolae Roşca cu activitatea de avocat;
2.     După constatarea incompatibilităţii avocatului Nicolae Roşca cu activitatea de avocat, hotărîrea Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova și materialele acumulate să fie transmise Comisiei pentru etică și disciplină  pentru adoptarea unei hotărîri legale.

 

Președintele Comisiei

pentru Etică și Disciplină                                                               Vitalie TĂBÎRȚĂ

 

 

Secretarul Comisiei                                                                        Victoria DEVIȚCAIA