Demersul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile cu privire la eliberarea informației din registrul bunurilor imobiliare

Demersul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile cu privire la eliberarea informației din registrul bunurilor imobiliare

Stimați avocați,

Vă informăm cu privire la demersul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, care, în rezultatul examinării activităților uzuale ale instituției pentru perioada primului trimestru al anului 2024, a constatat existența unui flux constant mărit de solicitări parvenite atât la adresa electronică a instituției cât şi pe suport de hârtie, prin care avocații solicită informație de diferit tip și conținut din cadastrul bunurilor imobile. Fiecare solicitare de informație este însoțită de răspunsul calificat al salariatului care, implică timp și cheltuieli ale instituției, dar care nu servește efectiv la soluționarea obiectului adresării.

În acest context, Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile informează cu privire la următoarele:

Conform prevederilor art. 5, 11 alin. (3) lit. d) a Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998, furnizarea informației cadastrale este competența structurilor teritoriale ale Instituţiei (organele cadastrale teritoriale) în a cărui rază de activitate se află bunul imobil. Potrivit art.2, art.16 alin.(3) al Legii cu privire la serviciile publice nr. 234/2021 prestarea serviciilor publice se efectuează prin intermediul Centrelor multifuncționale ale Agenției Servicii Publice. La fel, serviciile de furnizare a informației pot fi solicitate și prin Platforma de Dezvoltare a Serviciilor Publice (PDSE) (Hotărîrea Guvernului nr. 717/2014). Respectiv, informația cadastrală necesară executării atribuțiilor poate fi obținută ca urmare a depunerii unei cereri la ghișeul din incinta Centrului multifuncţional (adresele centrelor pot fi găsite pe pagina www.asp.gov.md sau www.ipcbi.gov.md). Serviciile în cadrul Centrelor multifuncționale se prestează atât cu programare prealabilă, cât şi în regim de „rând viu”. Programarea poate fi făcută pe pagina web a Instituției www.ipcbi@gov.md sau a Agenţiei Servicii Publice www.asp.gov.md, rubrica Programare la servicii. Totodată, serviciile pot fi comandate în Centrul multifuncțional în a cărei rază de activitate se află bunul: prin internet (în cazul serviciilor disponibile on-line), prin intermediul Platformei de Dezvoltare a Serviciilor Electronice (PDSE), care este accesibilă de pe pagina ipcbi@gov.md, rubrica Servicii/ comanda on-line, prin completarea online a cererii, selectând serviciul corespunzător, potrivit instrucţiunii expuse pe aceeași pagină, achitând concomitent tariful pentru serviciul solicitat. Cererea on-line poate fi depusă atât de persoanele autentificate prin semnătura electronică, eliberată de un prestator de servicii de certificare din Republica Moldova, cât și de cele neautentificate. Persoanele autentificate prin semnătură electronică vor recepționa documentul solicitat în format electronic în cabinetul personal al cetăţeanului (MCabinet). Ridicarea informaţiei cadastrale comandate on-line poate fi efectuată și de la ghișeele de eliberare din cadrul centrelor multifuncționale sau prin livrare la adresa indicată, prin serviciul Mdelivery (https://mdelivery.gov.md ).

Serviciile de furnizare a informației se prestează contra plată. Plata se efectuează la momentul depunerii cererii de prestare a serviciului (art. 13 al Legii nr. 1543/1998), tarifele pentru servicii fiind aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.966/2020. Pentru a eficientiza procesul şi a reduce timpul în vederea obținerii informației din cadastrul bunurilor imobile, se recomandă respectarea procedurii de depunere a cererii, or adresările prin poştă remise către aparatul central al Instituţiei Publice Cadastrul Bunurilor Imobile nu se soldează cu furnizarea informaţiei, ci doar cu explicarea procedurii de obţinere a acesteia.

Pentru obținerea informaţiei privind statutul juridic al bunului imobil (proprietarul, titularii altor drepturi înregistrate, datele despre documentele ce au servit temei de efectuare a înscrierilor în registrul bunurilor, data înregistrării drepturilor, mărirea cotelor-părți, notările,interdicţiile) se va solicita extrasul din registrul bunurilor imobile sau certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobile. Extrasul din registrul bunurilor imobile se eliberează persoanelor care sunt în drept să dispună de bunul imobil sau reprezentanţilor acestora pentru efectuarea tranzacţiilor, potenţialului moştenitor, precum şi soţului al cărui drept nu este înregistrat, iar certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobile (cu toate drepturile active şi stinse) se eliberează, în scop de informare, oricărei persoane care s-a legitimat şi a depus o cerere scrisă, dacă a indicat numărul cadastral sau adresa bunului imobil (art. 36 din Legea nr. 1543/1998). Cererea se depune în Centrul multifuncțional care deservește serviciul cadastral teritorial în raza de activitate a căruia se află bunul sau on-line.

Informaţia cu privire la bunurile imobile asupra cărora o persoană deține drept de proprietate se eliberează cu respectarea prevederilor art. 6 alin.(23 ) al Legii cadastrului bunurilor imobile 1543/1998. Menționăm că, avocatul nu este inclus în lista instituțiilor/autorităților enunțată de art. 6 alin. (23 ) din Legea nr. 1543/1998 ce reglementează accesul la un anumit tip de informaţie. Reieşind din art. 5 al Legii cu privire la actele normative nr. 100/2017, se aplică norma dată în comparaţie cu norma de la art. 53 alin. (1) lit. d) din Legea cu privire la avocatură nr.1260/2002, care prevede la general dreptul avocatului de a solicita informaţii. Astfel, avocatul poate solicita doar informația despre bunurile ce aparțin persoanei pe care o reprezintă. Informația despre bunurile ce aparțin altor persoane poate fi obținută în baza demersului/încheierii instanţei de judecată care prevede expres eliberarea informaţiei respective (în conformitate cu prevederile art. 119 al Codului de procedură civilă). Totodată, Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile menționează că reclamarea probelor prin intermediul instanței nu scutește partea de necesitatea achitării tarifului, aspect precizat și în pct. 4 al Hotărîrii Plenului CSJ nr. 2 din 2006.

Furnizarea informaţiei cu privire la valoarea bunului imobil în scopul impozitării (Certificatul cu privire la valoarea bunului imobil) se eliberează de către serviciul cadastral teritorial, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil, oricărei persoane care s-a legitimat şi a depus cerere. Cererea se depune în Centrul multifuncțional care deservește serviciul cadastral teritorial în raza de activitate a căruia se află bunul sau on-line. Informaţia privind valoarea estimată în scopul impozitării poate fi vizualizată și gratuit, accesând pagina web www.ipcbi@.gov.md, rubrica „Servicii/e-cadastru”, opţiunea ,,Date deschise din registrul bunurilor imobile”. Căutarea informaţiei se efectuează după numărul cadastral al bunului imobil sau adresa acestuia.

Eliberarea copiilor de pe actele justificative care au servit drept temei pentru înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil, se efectuează în condiţiile art. 6 alin. (2) al Legii 1543/1998. Copiile actelor din dosar se eliberează: titularilor de drepturi indicaţi în act sau participanţilor la tranzacţie, reprezentanţilor acestora, moştenitorilor, precum şi celor cărora li s-au cesionat drepturile ori s-au subrogat în drepturi, soţului care are notată calitatea dreptului de bun comun al soţilor, precum şi persoanelor, autorităţilor, instituţiilor şi organelor enumerate în mod exhaustiv în norma legală respectivă. Fiind informație cu accesibilitate limitată, copia întregului dosar cadastral sau copiile unor acte care nu se referă la persoana reprezentată, pot fi obținute în baza demersului/încheierii instanței de judecată. Cererea se depune la Centrul multifuncțional care deservește serviciul cadastral teritorial în raza de activitate a căruia se află bunul. Planul cadastral al terenului și amplasarea clădirilor se eliberează oricărei persoane care s-a legitimat (pct. 183-188 din Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 70 din 04.08.2017). Cererea se depune la Centrul multifuncțional care deservește serviciul cadastral teritorial în raza de activitate a căruia se află bunul sau on-line. Planurile pe interior a clădirii(planul de nivel, planul cadastral al încăperii) pot fi eliberate proprietarului, gestionarului bunului imobil, persoanelor interesate la prezentarea demersului sau încheierii instanței de judecată (pct. 145 din Instrucțiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate, aprobată prin Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 07 din 17.01.2015). Instituția oferă posibilitatea de a consulta dosarul cadastral/tehnic al bunului imobil din arhiva organului cadastral. Condițiile de prestare a serviciului dat, procedura și alte aspecte relevante pot fi consultate accesând pagina www.ipcbi@.gov.md, rubrica Comunicate/Serviciu nou: Consultarea documentelor din dosarul unui bun imobil.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.