Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților și avocaților stagiari!!!
11.10.2018

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

La inițiativa Uniunii Avocaților din Republica Moldova și cu implicarea plenară a colegului nostru dlui avocat Tudor OSOIANU și fiind susținută de colegul nostru dl avocat deputat în Parlamentul Republicii Moldova Ion CASIAN, a fost sesizată Curtea Constituțională referitor la controlul constituționalității următoarei dispoziții cuprinse în textul art. 185 alin (1) din Codul de Procedură Penală: „...învinuitul, inculpatul nu a recunoscut vina în comiterea infracțiunii”.

Textul art. 185 alin (1) din Codul de Procedură Penală: „...învinuitul, inculpatul nu a recunoscut vina în comiterea infracțiunii” este unul neclar și imprevizibil în aplicare deoarece este în contradicție cu prevederile Constituției, Convenției CEDO și jurisprudenței CtEDO, precum și cu mai multe din Codul de Procedură Penală, care garantează dreptul la libertatea individuală, prezumția nevinovăției, dreptul la tăcere și apărare.

Persoana supusă unei măsuri preventive, în conformitate cu principiul prezumției de nevinovăție, se consideră nevinovată și trebuie tratată cu nepărtinire și umanism, în condiții ce nu cauzează suferințe fizice sau morale și nu înjosesc demnitatea persoanei.[1]

Prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil sunt consacrate în articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 6 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), articolul 14 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și art. 11 din Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Potrivit articolului 21 din Constituție, orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanțiile necesare apărării sale. Dreptul la apărare este garantat de articolul 26 din Constituție.

Curtea Europeană a drepturilor Omului a statuat că dreptul la un proces echitabil (art. 6 al Convenției) include dreptul pentru orice acuzat în sens autonom, pe care art. 6 îi atribuie acestui termen, de a păstra tăcerea și de a nu încerca să contribuie la propria sa incriminare.

Legislația națională prevede atât dreptul la tăcere, cât și dreptul de a nu mărturisi împotriva altei persoane, în timp ce jurisprudența CtEDO stabilește, în baza garanțiilor prevăzute de art. 6, par.(1), că persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni nu are obligația de a coopera activ cu autoritățile judiciare[2]. Obligarea persoanei de a da declarații care ar putea fi auto încriminatorii este contrară și art. 6 CtEDO [3].

CPP, în art. 21, asigură libertatea persoanei de a mărturisi împotriva sa ori împotriva rudelor sale apropiate, a soțului, soției, logodnicului, logodnicei sau să-și recunoască vinovăția. Pentru a se stabili dacă a fost încălcat dreptul de a nu se auto încrimina sau dreptul de a păstra tăcerea, ar trebui să se țină seama de interpretarea Curții Europene a Drepturilor Omului privind dreptul la un proces echitabil în temeiul CEDO.[4]

În contextul celor expuse în sesizare și în temeiul normelor solicitate, având în vedere că circumstanțele de fapt și de drept ridică probleme de drept, s-a solicitat Înaltei Curți de Justiție Constituțională:

  1. Primirea spre examinare și declararea admisibilă a prezentei sesizări;
  2. Emiterea unei hotărâri privind declararea neconstituționalității dispoziției „...învinuitul, inculpatul nu a recunoscut vina în comiterea infracțiunii” cuprinse în textul art. 185 alin. (1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova.

Atașat găsiți sesizarea.

 

Cu respect,

                                                                                

  Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților

 


[1] Pct.85 Hotărârea CC RM nr.3 din 23.02.2016 privind excepția de neconstituționalitate a alineatelor (3), (5), (8) și (9) ale articolului 186 din Codul de procedură penală.

[2] CtEDO, Yağcı și Sargın c. Turciei, 08.06.1995, §66.

[3] CtEDO, Saunders c. Regatului Unit, 17.12.1996, §67-76, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/ pages/search.aspx?i=001-58009#{“itemid”:[“001-58009”]}

[4] Pct. 27 DIRECTIVA (UE) 2016/343 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 9 martie 2016

privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale

 

Materiale ataşate
pdf, 750 KB