Prima pagină  »  Noutați
ANUNȚ cu privire la suplinirea funcției vacante de contabil-șef al Uniunii Avocaților
07.11.2018

Scopul general al funcţiei: Organizarea și desfășurarea activităţii financiar-contabile a Uniunii Avocaților, în conformitate cu Legea contabilităţii Nr. 113 din 27.04.2007, Legea contabilității și raportării financiare Nr. 287 din 15.12.2017 (în vigoare din 1 ianuarie 2019), Standardele Naționale de Contabilitate (S.N.C.) aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 06.08.2013 şi alte acte normative în vigoare.

Tip de angajare: pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă (economie, contabilitate și audit);
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită din funcţie conform art. 86 alin.(1) lit. a), d), e), g) - k), o) - r) din Codul Muncii;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii: superioare de licență sau echivalente, în domeniul evidenței contabile, economiei, finanțelor.
 • Experiență profesională: minim 5 ani experiență în domeniile de activitate specifice funcției.
 • Cunoștințe:
 • Cunoașterea legislației în domeniu;
 • Abilități de operare PC (1C versiunea 8.3, Word, Excel, Internet Explorer), utilizarea echipamentelor tehnice de birou etc.;
 • Cunoașterea unei limbi străine - reprezintă un avantaj.
 • Abilități: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Sarcinile de bază ale funcției:

 1. Organizează și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor în contabilitate, cronologic și sistematic, potrivit normelor legale emise de instituțiile de reglementare legală;
 2. Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinației, în baza planului de finanțare  aprobat în bugetul anual al Uniunii Avocaților;
 3. Duce evidența tuturor compartimentelor contabilității;
 4. Verifică componența soldurilor din conturi și efectuează reglări pe baza acestora, asigură evidența decontărilor pe creanțe și datorii;
 5. Efectuează plățile on-line și alte operațiuni cu caracter financiar contabil;
 6. Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului Uniunii Avocaților;
 7. Asigură elaborarea și întocmirea proiectelor bugetului anual al Uniunii Avocaților, precum și a rapoartelor privind executarea anuală a bugetului Uniunii Avocaților;
 8. Asigură ţinerea şi completarea registrelor de specialitate, întocmirea bilanţului contabil, rapoartelor și dărilor de seamă fiscale, efectuează controlul asupra întocmirii corecte şi la timp a documentelor economico-financiare;
 9. Elaborează la necesitate politicile de contabilitate ale Uniunii Avocaților;
 10. Monitorizează plata defalcărilor la bugetul Uniunii Avocaților de către avocați și întocmește lista debitorilor, informează sistematic avocații privitor la datoriile înregistrate și necesitatea achitării lor;
 11. Prezintă Secretarului general, informația privind achitarea contribuțiilor la bugetul Uniunii Avocaților;
 12. Prezintă informații și concluzii referitor la diferite chestiuni apărute în legătură cu ținerea evidenței contabile, stabilirea datoriilor și motivelor pentru care acestea nu au fost achitate;
 13. Asigură întocmirea și arhivarea documentelor justificative și a registrelor contabile, conform cerințelor legislației în vigoare;
 14. Participă la elaborarea de informații, analize și documente pentru Congres, Consiliu, precum și Comisia de cenzori a Uniunii Avocaților.

Beneficii:

 • Pachet salarial atractiv;
 • Pachet social deplin;
 • Oportunitatea de a lucra alături de o echipa tânără și dinamică;
 • Program de muncă: Luni-vineri, între orele 8.00-17.00, pauza de prânz de la 12.00-13.00.

Persoanele interesate sunt invitate să depună până la data de 20 noiembrie 2018, ora 16.00, următoarele acte:

 1. copia buletinului de identitate;
 2. copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 3. copia carnetului de muncă;
 4. cazierul judiciar;
 5. certificatul medical;
 6. cererea de participare la concurs;
 7. CV-ul în limba română.

* Copiile documentelor nominalizate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.

** Cazierul juridic şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia sa completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost desemnat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului (ordinului) de numire.

*** Prin depunerea documentelor, candidatul consimte implicit verificarea de către Uniunea Avocaților a datelor prezentate.

Modalitatea de depunere a documentelor: Prin poştă sau personal, la adresa: str. București, 46, MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Acte normative în domeniul de specialitate: 

 • Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;
 • Legea contabilității și raportării financiare Nr. 287 din 15.12.2017 (în vigoare din 1 ianuarie 2019);
 • Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul Muncii nr. 154-XV din 28.03.2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu;
 • Standardele Naționale de Contabilitate (S.N.C.) aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 06.08.2013;
 • Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 119 din 06.08.2013;
 • Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 188 din 30.12.2014;
 • Politica de contabilitate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului Uniunii Avocaților din 28.11.2017.;
 • Alte acte normative specifice domeniului de specialitate. 

Notă: Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi la interviu.

Pentru mai multe detalii, rugăm să ne contactați la adresa de e-mail a Uniunii Avocaților: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com sau prin telefon, la numărul: (+373 22) 226-152.