Prima pagină  »  Noutați
Anunț privind desfășurarea unui nou concurs pentru angajarea Secretarului General interimar
16.11.2018

Uniunea Avocaților din Republica Moldova

 

ANUNȚ

privind desfășurarea unui nou concurs pentru angajarea

Secretarului General interimar

 

Uniunea Avocaților din Republica Moldova este organul de autoadministrare a avocaților din Republica Moldova.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță desfășurarea concursului până la data de 17 decembrie 2018:

 1. Funcţia: Secretar General interimar;
 2. Natura contractului: contract de muncă pe termen determinat (pe perioada aflării Secretarului General în concediul pentru îngrijirea copilului);
 3. Locul angajării: Chişinău, Republica Moldova.

 

Atribuţii:

Secretarul General asigură activitatea organizatorico-administrativă şi economico-financiară a Uniunii Avocaților și este ordonator de credite.

Atribuțiile principale ale acestuia sunt:

 1. încheie acorduri și contracte în numele Uniunii Avocaților;
 2. gestionează activitatea economico-financiară a Uniunii Avocaților;
 3. organizează elaborarea, fundamentarea și prezentarea la Congres a proiectului bugetului anual al Uniunii Avocaților;
 4. prezintă Congresului raportul privind executarea anuală a bugetului Uniunii Avocaților;
 5. participă, fără drept de vot, la sesiunile Congresului și la ședințele Consiliului Uniunii Avocaților;
 6. elaborează proiectul agendei și pregătește materialele de lucru ale Congresului și ale Consiliului Uniunii Avocaților, după consultare cu Consiliul;
 7. angajează personalul secretariatului și conduce activitatea acestuia;
 8. organizează ținerea evidenței tuturor imobilelor din proprietatea sau din administrarea Uniunii Avocaților, precum și a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acesteia;
 9. ține evidența achitării contribuțiilor și prezintă rapoarte trimestriale Consiliului Uniunii Avocaților;
 10. îndeplinește alte atribuții la indicația Congresului Uniunii Avocaților şi a Consiliului Uniunii Avocaţilor;

 

Cerinţe faţă de candidaţi:

 1. studii superioare economice sau juridice;
 2. vechime în activitate de cel puțin 5 ani;
 3. capacități de management și abilitatea de a lua decizii;
 4. abilități excepționale de lucru în echipă;
 5. folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
 6. lipsa antecedentelor penale;
 7. lipsa dependenței de droguri și/sau alcool;
 8. posedarea limbii de stat. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 9. experiența în administrarea proiectelor și planificare bugetară constituie un avantaj;
 10. cunoașterea activității Uniunii Avocaților din Republica Moldova și a sistemului de drept din Republica Moldova constituie un avantaj.

 

Incompatibilități:

 Pe perioada mandatului, secretarul general nu este în drept să cumuleze alte funcţii sau activităţi remunerate, cu excepţia celor ştiinţifice şi didactice. Funcția de secretar general este incompatibilă cu activitatea de avocat.

 

Persoanele interesate sunt rugate să depună până la 17 decembrie 2018, ora 16.00, următoarele acte:

 1. copia buletinului de identitate;
 2. copia diplomei de licențiat în drept, economie;
 3. copia carnetului de muncă;
 4. cazier judiciar;
 5. certificatele medicale: narcologic (mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 32) şi psihiatric (mun. Chişinău, str. Costiujeni, 3A);
 6. cererea de participare la concurs;
 7. declarația sub jurământ, la care se anexează chestionarul de evaluare a bunei reputații (vezi în anexă);
 8. CV-ul în limba română;
 9. scrisoarea de motivare.

 

Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi la interviu cu membrii Consiliului Uniunii Avocaților în cadrul ședinței ordinare din decembrie 2018.

Prin depunerea documentelor, candidatul consimte implicit verificarea de către Uniunea Avocaților a datelor prezentate.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la e-mailul uniunea.avocatilor.rm@gmail.com  sau prin telefon, la: + 22 226152.