Prima pagină  »  Noutați
DUBLE STANDARDE LA UNIUNEA AVOCAȚILOR PE TIMP DE PANDEMIE
09.12.2020

ADRESAREA Președintelui Emanoil PLOȘNIȚA către membrii Uniunii Avocaților din Republicii Moldova

Reamintind, întâi de toate, că Președintele Uniunii Avocaților reprezintă instituția în raport cu membrii săi, cu mass-media, societatea civilă, autoritățile publice, organizațiile și instituțiile internaționale (art.5 al Politicii de comunicare, aprobată prin Hotărârea Consiliului din 26 februarie 2016 privind comunicarea în situații de criză) atenționez, cu îngrijorare și alarmare, toți avocații și avocații stagiari, față de care am obligații morale și legale, că la Uniunea Avocaților este situație de criză.

Având în vedere, în al doilea rând, că în rețelele de comunicare opinia breslei avocaților a fost manipulată prin diverse modalități, inclusiv, prin dezinformare și sfidare a intelectului profesiei de avocat, anunț că, de fapt, în Uniunea Avocaților are loc uzurparea puterii decizionale și adoptarea unor decizii ilegale, votate, la pachet, de către membrii Consiliului Uniunii Avocaților, delegați din partea Baroului Chișinău.

Subliniez, că discreția Consiliului la adoptarea hotărârilor nu poate fi una absolută, or, Consiliul este unul din organele de conducere ale Uniunii Avocaților. Consiliul este organul reprezentativ și deliberativ al avocaților din țară și asigură activitatea permanentă a Uniunii Avocaților în limita competenței prevăzute în Legea cu privire la avocatură nr. 1260/2002 (art. 39). Respectiv, orice hotărâre sau/și expunere ale Consiliului trebuie să se încadreze în limitele actelor normative în vigoare și ale competenței legale.

Din aceste motive, propun spre analiză și concluzii următoarele hotărâri ale Consiliului UA, despre care, informația a fost distorsionată și ferită de privirile avocaților.

  1. La 30 octombrie 2020 Consiliul Uniunii Avocaților a adoptat hotărârea, prin care a prelungit contractul individual de muncă între UA din RM și dna Romaniuc Mariana în funcția de Secretar General al UA.

La 30 octombrie 2020, Consiliul Uniunii Avocaților a examinat chestiunea „Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției de Secretar General” și  în aceeași ședință a admis cererea dnei Mariana Romaniuc, luând decizia de prelungire a contractului individual de muncă, bazându-se pe art. 41 alin. (2) din Legea nr. 1260, art. 55 alin. (2) din Codul muncii al RM.

Deși mandatul acesteia va înceta de drept la 01.01.2021, prelungirea contractului individual de muncă a doamnei Secretar General a fost decisă contrar cadrului normativ, fără să fie asigurată transparența, fără să fie organizată o procedură de concurs. Amintesc, chiar și interimatul funcției de Secretar General a fost decis de componența anterioară a Consiliului în bază de concurs, deci, cu atât mai mult, constatăm ilegalitatea hotărârii din 30 octombrie, prin care a fost prelungit contractul cu SG Mariana Romaniuc. Mai mult, la baza deciziei Consiliului a stat doar cererea doamnei Mariana Romaniuc expediată electronic cu două ore până la ședința Consiliului, în care, solicitanta doar a susținut cererea printr-o propoziție, iar toate acestea, în lipsa unei scrisori de motivație, a unui plan de dezvoltare, a proiectelor de management pentru următorii 5 ani, pentru care i-a fost prelungit mandatul.

Încă un motiv de ilegalitate este că, Consiliul Uniunii Avocaților, odată cu  încheierea mandatului SG Mariana Romaniuc, nu i-a cerut Secretarului General un Raport de activitate pentru perioada exercitării mandatului precedent, atât în perioada 1 ianuarie – 29 decembrie 2016 (până la exercitarea dreptului la concediul de maternitate), cât și de la reluarea mandatului până la încetarea acestuia, pentru a-i aprecia prestația dnei Romaniuc Mariana și existența premizelor pentru prelungirea contractului cu un nou mandat de 5 ani.

Reiterez, că am refuzat în mod temeinic și legal să semnez hotărârea Consiliului din 30 octombrie în 2020 cu privire la prelungirea contractului individual de muncă al Secretarului General Mariana Romaniuc.

Subliniez, că semnătura calității de Președinte al Consiliului Uniunii Avocaților și a UA, este investită cu responsabilitate, produce efecte juridice și nu poate fi dezinvestită, decât prin încetarea mandatului sau hotărârea organului suprem, Congresului UA.

  1. La 27 noiembrie 2020 hotărârile ilegale și arbitrare ale Consiliul Uniunii Avocaților au continuat, când, în pofida faptului că potrivit art. 171 alin. (5) din Codul Administrativ, am constatat că ședința Consiliului nu este deliberativă și am declarat ședința închisă, Consiliul a hotărât ”să constate continuă ședința Consiliului”.

În acest scop, Consiliul a modificat și a completat în mod arbitrar Regulamentul de organizare și funcționare a Uniunii Avocaților. Art. 28 alin. (4 ) a fost modificat în următoarea redacție: ,,Consiliul Uniunii Avocaților adoptă hotărâri cu majoritatea simplă de voturi, care reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.” Potrivit acestei norme, Consiliul a decis ca hotărârile acestuia să poată fi adoptate și cu 5 voturi, reieșind dintr-o matematică simplă, ceea ce este o uzurpare a puterii în Uniunea Avocaților.

Aceasta, în timp ce art. 38 alin. (6) din Legea cu privire la avocatură prevede imperativ că Consiliul Uniunii Avocaților adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor Consiliului.

Deci, prin încălcarea Legii 1260, care interzice categoric operarea modificărilor de acest gen în Statut, Regulamente, Consiliul și-a arogat putere și drepturi suplimentare. Respectiv, prin ”Hotărârea” din 27 noiembrie 2020 au fost scoase toate limitele reprezentativității avocaților, încât, votul mai multor membri ai Consiliului în procesul decizional nu va mai conta, deoarece, deciziile pot fi luate de un grup de membri, care și-au asigurat această colaborare reciprocă de interes propriu.

  1. Alte prevederi abuzive au fost adoptate de Consiliu în art. 261 din Regulament cu referire la transparența Consiliului și acestea sunt următoarele:
  • ședințele Consiliului pot fi transmise direct pe pagina de internet, dacă condițiile tehnice permis difuzarea acestora.
  • Avocații, avocații stagiari pot participa la ședințele Consiliului, dacă sunt invitați, altfel accesul este interzis.
  1. Consiliul și-a arogat puterea Congresului UA și prin faptul, că a decis în locul organului suprem data intrării în vigoare a actului adoptat de Congres la 13 decembrie 2019, cu scop de a reactiva mandatul expirat al precedentei Comisii de Licențiere.

Subliniez, Consiliul nu deține competența instituțională referitor la efectuarea rectificărilor în Monitorul Oficial privind aprobarea modificărilor în Statutul profesiei de avocat, inclusiv și la radierea unor sintagme. Întrebarea care se impune în mod alarmant este, ce scop a fost urmărit prin prelungirea mandatului expirat al Comisiei de Licențiere a profesiei de avocat, până la alegerea noii Comisii de Licențiere în luna ianuarie?

Răspunsul la această întrebare este că adoptarea hotărârilor din 27 noiembrie 2020 privind reluarea activității Comisiei de licențiere a cărei mandat a expirat la 4 martie 2020, este benefică pentru anumite scopuri și persoane. Îndemn avocații și avocații stagiari să urmărească acțiunile acestei Comisii de Licențiere, precum și hotărârile pe care le va adopta. Atrag atenția că unii membri din actualul Consiliu UA sunt și membrii fostei Comisii de Licențiere, de aceea, există probabilitatea admiterii unor abuzuri în interesele anumitor persoane. 

  1. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură.

Informez că autorii proiectului au reprodus în acest document texte de reglementări preluate din proiectul Legii nr. 198/2016, aprobat de legislativ în prima lectură la 2 iulie 2017, dar care ulterior a fost retras din Parlamentul RM de către actualul Consiliu.

Proiectul nu reflectă părerea avocaților, deoarece nu a fost publicat pentru dezbaterile publice și consultări cu avocații. Proiectul a fost propus pentru consultări doar după ce Consiliul l-a înregistrat la Ministerul Justiției, ceea ce este apreciat drept ignorare și neglijare a avocaților.

Mai mult ca atât, proiectul de lege a fost aprobat de către Consiliu cu depășirea competenței. Art. 37 lit. b) din Legea nr. 1260 impune elaborarea propunerilor pentru perfecționarea legislației competenței exclusive a Congresului UA.

În concluzie, există îngrijorarea profundă că unii membri ai Consiliului, care se prezintă drept promotori ai legalității și echității, în cadrul lucrărilor Consiliului adoptă atitudini contrare celor declarate public, nelegale, precum cele menționate mai sus. Decepția va crește dacă la Uniunea Avocaților vor continua să domine dublele standarde și discrepanță între ceea ce prevede legea și ceea ce este decis, între ceea ce este declarat în public și ceea ce este făcut în realitate.

Voi publica acțiunile și deciziile membrilor Consiliului, pentru ca judecata și concluziile avocaților să nu fie bazate doar pe publicații ale câtorva membri din Consiliu în rețeaua Avocatul MD, cu informații distorsionate și insuficiente.

Îndemn membrii Consiliului UA în vederea revizuirii hotărârilor menționate mai sus și readucerea situației în cadrul legal la Uniunea Avocaților.

În calitate de președinte al Uniunii Avocaților, prin această adresare, mizez pe implicarea activă a tuturor membrilor Uniunii Avocaților, pentru a analiza acțiunile descrise mai sus și a supune unei aprecieri obiective hotărârile Consiliului UA. Mizez, în aceeași măsură, pe solidaritatea tuturor avocaților pentru a chema Consiliul UA la o reprezentativitate și activitate legală, responsabilă, transparentă, respectuoasă față de situația actuală și viitorul profesiei, față de fiecare avocat și avocat stagiar, în parte.

 

Cu respect și urări de sănătate,

Emanoi PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților