Prima pagină  »  Despre Noi  »  Achiziţii
Achiziţii publice
ANUNȚ de participare privind achiziționarea serviciilor IT prin procedura „Cererea ofertelor de prețuri”.

Denumirea entității contractante: Uniunea Avocaților din Republica Moldova

IDNO: 39753014

Adresa: mun. Chișinău, str. București, 46, MD-2012.

Numărul de telefon/fax: (+373 22) 226-152, Fax: (+373 22) 226-152).

Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: uniunea.avocatilor.rm@gmail.comhttp://www.uam.md.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de preturi (COP), privind prestarea următoarelor servicii:

Elaborarea Caietului de Sarcini pentru dezvoltarea „Registrului Avocaților din Republica Moldova (în continuare – ST)

1.

          Colectarea informației din Registrul actual al avocaților cuprinși în barourile membre ale U.A.R.M

2.

 Elaborarea Caietului de Sarcini (cu specificațiile tehnice) pentru dezvoltarea Registrului Avocaților din Republica Moldova

Valoarea maximă estimată:                                                                               50.000 (cincizeci mii) lei

 

Termenul de prestare a serviciilor contractate: În termen de 60 zile din momentul încheierii contractului.

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

1.

Documentele de constituire (Extrasul de la ASP)

Copie – prin aplicarea semnăturii și ștampilei întreprinderii

Obligatoriu

2.

Oferta (cu specificațiile de preț)

Original - prin aplicarea semnăturii și ștampilei întreprinderii

Obligatoriu

 

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară privitor la cerințele față de serviciile contractate, prin vizualiarea fișierului atașat la prezentul anunț, precum pot obține informații despre cerințele documentelor de licitație, la persoana de contact indicată mai jos:

Numele şi funcția persoanei responsabile:  DEVIȚCAIA Victoria, secretar al Grupului de lucru pentru achiziții - (+373 22) 222- 422

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate şi ștampilate, urmează a fi prezentate

până la: 18.04.2019, ora 16:00

pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București, 46, MD-2012

NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau prin poșta electronică, oferta ștampilată și semnată în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data desfășurării procedurii.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

* Bugetul maxim alocat acestei achiziții este de 50.000 lei.

* Procedura aplicată: Cererea ofertelor de prețuri (COP).

* Criteriul aplicat: „prețul cel mai scăzut”.

 

Ofertele vor fi deschise: în prezența membrilor grupului de lucru al entității contractante. Reprezentanții ofertanților pot participa la deschiderea ofertelor.

la: 19 iunie 2020, ora 13:00

pe adresa:  Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București, 46, MD-2012

* Data publicării anunțului publicitar: 03.06.2020, ora, 10.00.

* Data apariției pe pagina proprie de Internet: 03.06.2020, ora 13.17

 

Conducătorul grupului de lucru: Mariana ROMANIUC

Secretar General al UARM

 

Materiale ataşate