Prima pagină  »  Despre Noi  »  Asociațiile avocaților  »  Asociația Femeilor Avocate din Moldova
Asociația Femeilor Avocate din Moldova
Opinie asupra proiectelor de modificare a Legii cu privire la avocatură

Asociația Femeilor Avocate din Republica Moldova a analizat inițiativele de modificare a Legii cu privire la avocatură, care sunt în examinare în Parlamentul Republicii Moldova.

OPINIE

 asupra proiectelor de modificare a Legii cu privire la avocatură   

Asociația Femeilor Avocate din Republica Moldova a analizat inițiativele de modificare a Legii cu privire la avocatură, care sunt în examinare în Parlamentul Republicii Moldova.

Este salutabilă inițiativa de modificare a Legii, or avocatura este una dintre verigile sistemului de justiție, fără independența căreia nu poate avea loc o veritabilă reformă a sectorului justiției.

Observăm totuși, că proiectul de lege nu are potențialul deplin de a remedia aspectele cele mai problematice în exercitarea  profesiei de avocat în Republica Moldova,

referindu-ne, în primul rînd, la:

1. Mecanisme de asigurare a independenței veritabile a avocaților în exercitarea profesiei, precum și mecanisme de asigurare a egalității armelor avocaților ca reprezentanți ai părții apărării în comparație cu partea acuzării;

2. Mecanisme de asigurare a transparenței activității Consiliului Uniunii Avocaților;

3. Prevederi care să consfințească drepturile egale ale avocaților la securitate socială și asigurare medicală.

De asemenea, unele dintre inițiativele din proiectele de legi dețin potențial de a limita drepturile avocaților la nivel individual, dar și a breslei avocaților în general.

Chiar și unele dintre propunerile înaintate anterior de Uniunea Avocaților pe marginea proiectului de lege ar putea afecta principiul transparenței activității Consiliului Uniunii și să limita drepturile avocaților.

4. Articolul 10, Cerinţe pentru exercitarea profesiei de avocat, se modifică alin. (3):

- în opinia noastră, mai întâi, la alin.(1)  ar fi raţional să fie dată definiţia demnității profesiei de avocat sau a acțiunilor, care ar afecta demnitatea profesiei de avocat, pentru ca persoana să se considere că nu are o reputaţie ireproşabilă….,

5. Articolul 13, Suspendarea activităţii de avocat, se completează alin. (1) cu litera c2), prin care se  impune obligația avocaților de a încheia contracte de răspundere civilă profesională, ori vor fi lipsiţi de dreptul de a profesa prin suspendarea licenţei.                                                                                                    

Considerăm că sistemul de asigurare de răspundere civilă a avocaților urmează să fie în primul rând dezvoltat în mod comprehensiv și, în al doilea rând, consultat veritabil cu avocații din toată țara şi coroborat cu realitatea economică.

În caz contrar, este absolut necesar ca în articolul 61 să fie statuat că, repararea prejudiciului va avea loc în cazul când acesta este stabilit prin hotărârea instanţei judecătoreşti.

6. Articolul 38 Consiliul Uniunii Avocaţilor - susţinem modificarea propusă pentru a asigura transparența activității Consiliului Uniunii.

Considerăm ca este necesară crearea unor mecanisme de transparență în mod absolut, fără frica de a face publice informații sensibile. Urmează să fie identificate mecanisme prin care datele sensibile să fie protejate, dar și transparența în procesul de luare a deciziilor de către Consiliul Uniunii Avocaților asigurată. Aceasta se referă inclusiv la asigurarea participărilor avocaților la ședințele Consiliului Uniunii și publicarea deciziilor Consiliului Uniunii cu anonimizarea de rigoare a informațiilor cu caracter personal.

7. Articolul 60 Organizarea activităţii de avocat - alin.(3) Avocatul beneficiază de dreptul la concediu, la indemnizaţiile de asigurare socială şi la pensie de stat, s-a propus să fie modificat  prin excluderea sintagmei „de stat”.

Având în vedere Recomandările cele mai recente ale Comitetului ONU pentru drepturile Economice, Sociale si Culturale (septembrie-octombrie 2017),

dimpotrivă,  este necesar şi insistăm cu propunerea:

ca art. 60 să consemneze principiul egalității avocaților în accesul la prestații de asigurări sociale, pensie pentru limită de vârsta şi asigurări medicale.    

 8. Una dintre propunerile în proiectul Uniunii Avocaților din 24.05.2016 prevede să fie abrogat art. 33 din Lege, în care e statuat că „În scopul apărării drepturilor şi intereselor lor, avocaţii sunt în drept să se asocieze”,  creând asociații de avocați în cadrul Uniunii.

Considerăm că interzicerea creării unor astfel de asociații ar limita dreptul avocaților de a se asocia liber. Ca și în cazul oricărui alt drept fundamental, limitarea dreptului la asociere a avocaților urmează să se încadreze în testul necesității, proporționalității și legalității.

Crearea asociațiilor precum Asociația Femeilor Avocate sau Asociația Tinerilor Avocați contribuie la dezvoltarea profesiei de avocat, iar limitarea dreptului la asociere în cazul dat urmează să fie motivat nu doar prin faptul că Uniunea Avocaților, Cabinetele avocaților  și Birourile asociate de avocați sunt unicele entități legale afiliate avocaturii.

Existența asociațiilor avocaților nu trebuie văzută ca asociații de alternativă Uniunii Avocaților. Uniunea Avocaților deține statut special de organ de autoadministrare a profesie de avocat, asociațiile avocaților nu sunt create pentru a administra profesia. Acestea sunt orientate spre dezvoltarea profesiei și a membrilor respectivelor  asociaţii.

Din perspectiva celor expuse mai sus, considerăm inoportun de a abroga articolul 33 din Legea cu privire la avocatură.

 

În numele Asociaţiei FAM,

semnează

preşedinta Feodosia Tîşcic

16.11.2017

 

Materiale ataşate