Prima pagină  »  Despre Noi  »  Asociațiile avocaților  »  Asociația Femeilor Avocate din Moldova
Asociația Femeilor Avocate din Moldova
SESIZARE

Stimați colegi,

Prin prezenta solicităm inițierea de urgență a unui dialog constructiv între Uniunea Avocaților și instituțiile responsabile de elaborare a politicilor în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală, precum și pentru a formula o poziție unică a Uniunii Avocaților vis-a-vis de necesitatea achitării primei de asigurare medicală de către avocați în termenul prevăzut  până la 31.03.2018, 

reieșind din următoarele:

I. Prin Decizia nr. 060/2014 din 17 aprilie 2014 Consiliul Pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPPEDAE, în continuare Consiliu) a admis mai multe plângeri ale avocaților privind discriminarea bazată pe statutul profesional și pe avere la determinarea costului polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală. Dezbaterile au  avut loc cu participarea Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) și a decis:

 1. Faptele expuse în plângeri reprezintă discriminare pe statut profesional și avere la determinarea costului polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru avocați, după cum este definit în Art.1, 2 și 8 al Legii nr. 121 privind asigurarea egalității.

2. Faptele expuse în plângeri reprezintă discriminare pe statut profesional pentru femeile avocate obligate să prezinte dovada suspendării licenței de avocat pentru a beneficia de polița de asigurare medicală obligatorie gratuită pe perioada maternității, nașterii și lăuziei, după cum este definit în art.1, 2 și 8 al Legii nr. 121 privind asigurarea egalității.

3. Faptele expuse în plângere reprezintă discriminare pe statut profesional pentru avocați în dreptul de a beneficia de polița de asigurare medicală gratuită pe timpul îngrijirii copilului până la vârsta de 3 ani, după cum este definit în art.1, 2 și 8 al Legii nr. 121 privind asigurarea egalității.

4. Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină vor revizui politicile și actele normative în domeniul asigurării obligatorii în medicină pentru a exclude situațiile discriminatorii indicate la punctele 1, 2 și 3 în această decizie.

5. Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină va ține cont de opinia Uniunii Avocaților din Republica Moldova la modificarea politicilor și a actelor normative în domeniul asigurării obligatorii în medicină cu privire la avocați”.

2.1. Astfel, în 2014-2015, avocații au beneficiat de reducerea de 50% la procurarea poliței de asigurare medicală, și un număr mare de avocați au achitat la preț redus prima de asigurare medicală.

2.2. În2015, Ministrul Sănătății a anulat prin Dispoziție executarea legală a Deciziei nr. 060/2014 din 17 aprilie 2014 și cu Compania Națională de Asigurare în Medicină au depus cerere de chemare în judecată împotriva CPPEDAE și avocatei Doina Ioana Străisteanu cu privire la anularea actului administrativ a Deciziei nr. 060/14 din 17 aprilie 2014.

2.3. Prin hotărârea din 07 aprilie 2017 a Judecătoriei Buiucani Decizia Consiliului  a fost anulată ca   ilegală.

2.4. Hotărârea dată fost atacată cu apel de către CPPEDAE, avocata Doina Ioana Străisteanu, Uniunea Avocaților din Republica Moldova și intervenienții accesorii: avocații Veronica Mihailov-Moraru, Natalia Moloșag și Mihail Durnescu.

2.5. La 12 decembrie 2017 prin Decizia Colegiului Civil și de Contencios Administrativ al Curții de Apel Chișinău s-au admis integral apelurile CPPEDAE, a Doinei Ioana Străisteanu,  a intervenienților accesorii avocații Natalia Moloșag, Veronica Mihailov-Moraru și Durnescu Mihail, a Uniunii Avocaților  împotriva Hotărârii Judecătoriei Buiucani din 07 aprilie 2017 în cauza de contencios administrativ la cererea de chemare în judecată înaintată de Ministerul Sănătății al RM și CNAM către CPPEDAE și Doina Iona Străisteanu - cu privire la anularea actului administrativ Deciziei nr. 060/14 din 17 aprilie 2014, constatându-se legalitatea Deciziei CPPEDAE din 17.04.2014.

2.6. Decizia Curții de Apel este una definitivă și executorie.

2.7.Totodată, în cadrul Asociației Femeilor Avocate din Republica Moldova, în 2017 a fost  elaborat raportul alternativ la cel de-al treilea raport periodic al Republicii Moldova privind implementarea Pactului Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale, ulterior discutat la sesiunile Comitetului, care au avut loc la 21 și 22 septembrie 2017.

2.8. Scopul Raportului a fost de a elucida eșuarea autorităților Republicii Moldova în   crearea condițiilor egale și nediscriminatorii în sistemul public de asigurări sociale și medicale, care să permită avocaților din Republica Moldova să dispună de drepturi sociale și medicale conform contribuțiilor lor la buget.

2.9.Observațiile finale asupra rapoartelor au fost adoptate în cadrul reuniunii a 78-a, desfășurată la 6 octombrie 2017, conform cărora Guvernul Republicii Moldova nu-și asigură obligația de a oferi securitate și protecție socială și egală avocaților, în special femeilor avocate cu copii, și urmează ca autoritățile de stat  să întreprindă soluții până la următoarea raportare.

http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/CESCR-Concl-Observ-2017_RO.pdf.

3.Prin Legea nr.280 din 15.12.2017 a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2018, în art. 4 alin.(1),(3) se prevăd următoarele:

(2) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută se stabileşte în mărime de 4056 de lei pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002. (3) Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. b)–e), pct. 3 şi pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002, precum şi cetățenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în legea menționată, care achită, în termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menționată, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul articol.”

 4.Legea nr.1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală prevede în Anexa nr.2 Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual: Notarii publici, executorii judecătorești, mediatorii şi avocații neangajați indiferent de forma juridică de organizare a activității, care au obținut licență sau atestat în modul stabilit de lege.
Astfel, avocații nu se regăsesc în alin.(3) din art.4 a Legii nr.280 din 15.12.2017 a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2018.

5.Prin urmare, și pentru anul 2018, avocații sunt excluși nejustificat din lista persoanelor, care beneficiază de dreptul de a achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală cu o reducere de 50% din costul integral de 4056 lei.

6.Această situație de fapt, vine în contradicție cu Observațiile finale ale Comitetului ONU pentru Drepturile Economice Sociale și Culturale din 06.10.2017, cu Decizia Consiliului în cauza nr. 060/2014 din 17 aprilie 2014 și cu Decizia Curții de Apel Chișinău din 12.12.2017, prin care, atât MS cât și CNAM au eșuat în executarea unei decizii executorii și nu au revizuit politicile și actele normative discriminatorii în domeniul asigurării obligatorii în medicină cu privire la avocați.

7. Reieșind din circumstanțele expuse mai sus și din considerentul, că conform art.22 din Legea nr.1593 din 26.12.2002, termenul limită de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală este data de 31 martie 2018, precum și luând în considerație solicitările    avocaților de a se formula o poziție unică față de achitarea până la soluționarea normativă (integrală sau parțială ) a primei, propunem conducerii Uniunii Avocaților:   

- Să  adopte o poziție unică  a Uniunii Avocaților din Republica Moldova prin care, să se propună corpului de avocați să achite până la data de 31 martie 2018 - 50% din costul primei de asigurare obligatorie de asistență medicală;

- Să informeze autoritățile de resort despre poziția avocaților și necesitatea de a se respecta Decizia Consiliului din 17 aprilie 2014, precum și a obligațiilor asumate de Guvernul Republicii Moldova în cadrul audierilor Guvernului   la Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale;

- Să Inițieze de urgență un dialog constructiv între Uniunea Avocaților și instituțiile responsabile de elaborare a politicilor în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală,

 

Anexe:

1.  Decizia CPPEDAE din 17 aprilie 2014;

2.  Decizia Curții de Apel din 12.12.17;

3.  Observațiile finale ale Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale  privind al treilea raport periodic al Republicii Moldova privind implementarea Pactului Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale (E/C.12/MDA/3) în cadrul reuniunilor 56 și 57 (E/C.12/2016/SR.56 și 57), care au avut loc la 21 și 22 septembrie 2017 și a adoptat următoarele observații finale în cadrul reuniunii a 78-a, desfășurată la 6 octombrie 2017.  

    

Grupul de lucru

pentru revizuirea politicilor sociale şi medicale, 

creat prin Rezoluția Congresului Uniunii Avocaților din 5 octombrie 2017 și Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din 27 octombrie 2017

responsabile avocatele Veronica Mihailov-Moraru, Natalia Moloșag, Feodosia Tîșcic

13.02.2018